Průběh přijímacího řízení v Nové Pace

Kritéria pro přijetí jsou stanovená ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Podání přihlášky
 • Přihlášku podává uchazeč řediteli SŠSE Nová Paka, Kumburská 846 osobně nebo poštou (je-li uchazeč nezletilý, podává přihlášku jeho zákonný zástupce se souhlasným vyjádřením nezletilého uchazeče).
 • Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nejpozději do 1. března 2023 pro všechny formy vzdělávání.
 • Přihláška se vyplňuje na tiskopise SEVT 49-149-7 pro denní studium i zkrácené a na tiskopise SEVT  49-153-7 pro nástavbové studium (nebo tiskopisy zde).
 • Uchazeč vyplní osobní údaje, kód a název oboru, do kterého se hlásí a prospěch za poslední dva ročníky ZŠ.
 • Na přihlášce bude od lékaře potvrzen údaj o zdravotní způsobilosti ke studiu.
 • U maturitních oborů bude vyplněno datum konání přijímací zkoušky:
 1. termín 13. 4. 2023 a 2. termín 14. 4. 2023

Pro případ nemoci je stanoven náhradní 1. termín 10. 5. 2023 a 2. termín 11. 5. 2023 (uchazeč se však musí omluvit do 3 dnů od konání zkoušky řediteli školy)

Přijímání uchazečů z Ukrajiny, nebo uchazečů s odlišným mateřským jazykem řeší opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772-1 (účinné od 27. 10. 2022) a § 20 odst. 4 školského zákona.

 • Přijímací zkouška z ČJ se promíjí na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání. Znalost ČJ se prověří rozhovorem.
 • Podrobné informace ohledně kritérií pro ověření znalostí z ČJ najdete v záložce Pro uchazeče – Přijímání uchazečů z Ukrajiny
 1. Jednotná přijímací zkouška

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním. 

 

Základní principy jednotné zkoušky

 • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.
 • V souladu s § 60 odst. 6 školského zákona č. 561/2004 se jednotná zkouška netýká oborů přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud podá uchazeč v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí.
 • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo oboru jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije lepší výsledek.
 • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika.
 • Ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole v anonymizované podobě. (do 30. dubna, resp. 2. května 2023)
 1. Kritéria pro přijetí ke vzdělávání v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou – denní forma. Stanovená kritéria pro přijetí vychází z § 60, odst. 13 zákona 561/2004 Sb.,         (školský zákon).

V prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku roku 2023/2024 se u uchazeče hodnotí:

a) výsledky přijímací zkoušky – centrálně zadávané testy z matematiky a českého jazyka a literatury.

 • Test z českého jazyka a literatury

Časový limit konání testu je stanoven na 60 minut.

Celkový maximální počet bodů je 50.

 • Test z matematiky

Časový limit konání testu je stanoven na 70 minut.

Celkový maximální počet bodů je 50.

Bodové hodnocení výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka má v celkovém výsledku přijímacího řízení váhu 60 %.

 

Uchazeči z Ukrajiny nebo uchazeči s odlišným mateřským jazykem:

 • Přijímací zkouška z ČJ se promíjí na základě žádosti, která musí být připojena k přihlášce. Znalost z ČJ se poté prověří rozhovorem.
 • Ústní ověření znalostí se skládá ze tří částí:
  1. Řízeného pohovoru – uchazeč se představí a odpovídá na otevřené otázky;
  2. Čtení textu s porozuměním – uchazeč odpoví na otázky k textu;
  3. Popis obrázku.
 • Podrobné informace ohledně kritérií pro ověření znalostí z ČJ najdete v záložce Pro uchazeče – Přijímání uchazečů z Ukrajiny
 • Přijímací zkouška z Matematiky: uchazeč má právo ji konat v ukrajinském jazyce pouze na základě žádosti, která musí být připojena k přihlášce.

b) výsledky v předchozím vzdělávání:

známky z chování a z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a literatura z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

 

Bodové  hodnocení sledovaných předmětů

Chování

známka

1

2

3

body

5

0

0

0

0

Matematika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Fyzika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Český jazyk a literatura

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Maximální počet bodů, které může uchazeč získat za sledované studijní výsledky ze ZŠ: 100 bodů.

Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ je do celkového výsledku počítáno s váhou 40 %.

Dle výše uvedených kritérií získají uchazeči určitý počet bodů, z nichž se sestaví pořadí uchazečů. V případné rovnosti získaných bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí lepší průměr za 1. pololetí posledního ročníku ZŠ a při další rovnosti bodů pomocné kritérium  (účast v soutěžích v předchozím vzdělávání).

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je celkový zisk minimálně 30 bodů a dostatečný počet uchazečů.

Od 1. 9. 2022 mají uchazeči o studium oborů Mechanik elektrotechnik a Mechanik strojů a zařízení možnost studovat podle nového vzdělávacího programu. To znamená, že ve 3. ročníku budou mít žáci možnost skládat závěrečné učňovské zkoušky v oboru elektrikář. Ve 4. ročníku pak skládají maturitní zkoušku.

 

V přijímacím řízení může být  přijato:

 • 26-41-L/01 – Mechanik elektrotechnik – 30 žáků
 1. Kritéria pro přijetí ke vzdělávání v oborech s výučním listem – denní forma.

Přijímací zkoušky se v těchto oborech nekonají.

Přijímání uchazečů z Ukrajiny a uchazečů s odlišným mateřským jazykem: znalost ČJ potřebná pro vzdělávání v daném oboru se prověří rozhovorem.

 • Ústní ověření znalostí se skládá ze tří částí:
  1. Řízeného pohovoru – uchazeč se představí a odpovídá na otevřené otázky;
  2. Čtení textu s porozuměním – uchazeč odpoví na otázky k textu;
  3. Popis obrázku.
 •  
 • Podrobné informace ohledně kritérií pro ověření znalostí z ČJ najdete v záložce Pro uchazeče – Přijímání uchazečů z Ukrajiny

V prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku roku 2023/2024 se u uchazeče hodnotí:

výsledky v předchozím vzdělávání:

známky z chování a z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a literatura z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Bodové  hodnocení sledovaných předmětů

Chování

známka

1

2

3

0

0

body

5

0

0

0

0

Matematika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Fyzika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Český jazyk a literatura

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Maximální počet bodů, které může uchazeč získat za sledované studijní výsledky ze  ZŠ: 100 bodů.

Uchazeči z Ukrajiny:

 • Znalost ČJ potřebná pro vzdělávání v daném oboru, bude u cizinců ověřena rozhovorem.

V přijímacím řízení může být  přijato:

 • 26-51-H/01 Elektrikář  – 30 žáků
 • 26-51-H/01 Elektrikář-silnoproud – 30 žáků
 • 23-52-H/01 Nástrojař – 20 žáků
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů – 20 žáků

Dle výše uvedeného kritéria získají uchazeči určitý počet bodů, z nichž se sestaví pořadí uchazečů. V případné rovnosti získaných bodů u více uchazečů rozhoduje o pořadí pomocné kritérium (účast v soutěžích v předchozím vzdělávání).

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je celkový zisk minimálně 15 bodů a dostatečný počet uchazečů.

 

 1. Kritéria pro přijetí k dálkovému – nástavbovému vzdělávání. Stanovená kritéria pro přijetí vychází z § 60, odst. 13 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon).

Nově konají jednotné přijímací zkoušky i uchazeči o nástavbové studium.

Podmínkou pro zařazení uchazeče k přijímacímu řízení je doložení výučního listu, který  odpovídá danému oboru nástavbového vzdělávání.

V prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku roku 2023/2024 se u uchazeče hodnotí:

 • výsledky přijímací zkoušky – centrálně zadávané testy z matematiky a českého jazyka a literatury.
 • Test z českého jazyka a literatury

Časový limit konání testu je stanoven na 60 minut.

Celkový maximální počet bodů je 50.

 • Test z matematiky

Časový limit konání testu je stanoven na 70 minut.

Celkový maximální počet bodů je 50.

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je celkový zisk minimálně 10 bodů a dostatečný počet uchazečů.

Dle výsledků z přijímací zkoušky se sestaví pořadí uchazečů rozhodující o přijetí či nepřijetí ke studiu.

 

V přijímacím řízení může být přijato:

 • 26-41-L/52  Provozní elektrotechnika – 30 žáků
 • 23-43-L/51  Provozní technika – 20 žáků
 1. Kritéria pro přijetí ke zkrácenému studiu. (jednoleté)

Přijímací zkoušky se v těchto oborech nekonají.

Organizace studia: čtrnáctidenní cyklus (5 dnů teorie, 5 dnů praxe). Teoretická výuka obsahuje pouze odborné předměty. Praktická výuka probíhá v Centru odborného vzdělávání pro elektrotechnický a strojírenský průmysl při SŠSE Nová Paka.

Vstupní předpoklady žáků:

 • Studium je určeno pro uchazeče, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělávání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem.
 • Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání dostatečný počet uchazečů.

 

 V přijímacím řízení může být  přijato:

 • 26-51-H/01 Elektrikář – 20 žáků
 • 26-51-H/01 Elektrikář-silnoproud – 20 žáků
 • 23-52-H/01 Nástrojař – 20 žáků
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů 20 žáků
 1. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Obory středního vzdělávání s výučním listem: od 22. dubna 2023 do 30. dubna 2023

Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: do 30. dubna (resp. 2. května 2023)

 

 1. Odevzdání zápisového lístku

Úmysl vzdělávat se na SŠSE Nová Paka musí zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání potvrdit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí a to buď doporučeně poštou, nebo osobně v kanceláři školy v Nové Pace, nebo ve Vrchlabí.

Zápisový lístek nepřekládají uchazeči, kteří jsou přijati do dálkového studia, nebo kteří jsou přijati do některých z forem zkráceného studia.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí, vzdává se práva být přijat za žáka SŠSE Nová Paka.

 

 1. Další kola přijímacího řízení

K naplnění předpokládaného stavu žáků může ředitel školy vyhlásit další kola přijímacího řízení. Konkrétní termíny budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách školy.

 

6.1. 2023   Mgr. Pavel Augustin, v. r. – ředitel školy