Aktuální informace

Rada školy schválila 8. 10. 2020 dodatek školního řádu k distanční výuce. Jeho plné znění najdete v záložce Studium – řády školy.
 
Dílny praktického vyučování a školní jídelna jsou uzavřeny od 16. 10. 2020 do odvolání.

Distanční výuka v Nové Pace!

Vážení žáci, rodiče,

z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví bude probíhat na naší škole 12. – 23. 10. 2020 distanční vzdělávání v teoretické výuce, výuka v odborném výcviku pokračuje v těchto dnech prezenční formou.

Ve dnech 26. – 27. 10. 2020 mají žáci volno udělené ministerstvem školství, 28. 10. je státní svátek a 29. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.

Domov mládeže i školní jídelna zůstává v době distanční výuky v provozu. Pokud některý žák nebude chtít chodit na oběd, musí si obědy odhlásit a to nejlépe na webových stránkách vpravo v záložce ODKAZY – Objednávání a rušení obědů.

Podle novely školského zákona č. 349/2020 Sb. jsou žáci povinni se vzdělávat v této situaci distančním způsobem.

Výuka bude probíhat prostřednictvím školních emailů, žáci jsou povinni se přihlásit do učeben, které založili vyučující.

Omlouvání absence pokračuje podle školního řádu jako při prezenční výuce (do 3 kalendářních dnů po začátku absence).

Nepřipojení se k on-line přenosu je považováno za absenci, pokud se žákem nebo jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Pokud ještě žák nemá zprovozněný školní email, návod najde na stránkách školy v záložce studium.

Případné problémy konzultujte s třídním učitelem nebo se správcem IT Bc. Radomírem Mikyskou nebo Petrem Lízrem

Pokud žák nemá technické možnosti k tomu, aby se zapojil do distanční výuky, musí informovat třídního učitele a budou mu po dohodě nabídnuty individuální konzultace i náhradní způsob předávání učebních materiálů.

 Sledujte webové stránky školy, kde budete včas informováni o případných změnách!

 

Mgr. Milena Mužíčková, zástupkyně ředitele školy.

Zahájení výuky ve školním roce 2020/21

Výuka ve školním roce 2020/21 bude zahájena 1. 9. 2020 (1. ročník a zkrácené jednoleté studium od 10.00, postupové ročníky od 7.55).

Při vstupu do budovy bude žákům změřena teplota, žáci musí být vybaveni rouškou! Rodičům nebude vstup do budovy povolen.

Žádáme rodiče, aby do školy poslali pouze zdravé žáky. Pokud se v nedávné době vrátili ze zahraniční dovolené, doporučujeme prvních 14 dní po návratu bez školní docházky.

Ředitel školy, Mgr. Zbyněk Hruška

Výuka v dálkové formě studia ve školním roce 2020/21

Výuka v dálkové formě studia bude ve školním roce 2020/21 probíhat v těchto dnech:
 
  • pro 1. ročník (třída E1S) se budou konat konzultace každý lichý týden ve čtvrtek od 7.00 do 16.45, první konzultace proběhne 10. 9. 2020 od 7.55
  • pro 2. ročník (třída E2S) se budou konat konzultace každý sudý týden v úterý od 7.00 do 16.45, první konzultace proběhne 15. 9. 2020 od 7.00
  • pro 3. ročník (třída E3S) se budou konat konzultace každý sudý týden ve středu od 7.00 do 16.45, první konzultace proběhne 2. 9. 2020 od 7.00

Výsledky 3. kola přijímacího řízení ze dne 29. 6. 2020

Nástavbové vzdělávání (dálkové)

 

26-41-L/52  Provozní elektrotechnika

23-43-L/51  Provozní technika

 

IČ uchazeče Přijímací zkouška        Body celkem Výsledek přijímacího řízení
ČJ M+Fy
EN 296 20 25 45 přijat
         
SN 292 26 36 62 přijat
         
SN 291 24 17 41 přijat
         
SN 190 19 32 51 přijat
         
SN 309 25 22 47 přijat
         
EN 191 26 36 62 přijat

 

Elektrikář, Elektrikář silnoproud  – zkrácené jednoleté

 ESI zkr 295                                                                                       přijat

ESI zkr 286                                                                                       přijat

ESI zkr 264                                                                                       přijat

ESI zkr 267                                                                                       přijat

E zkr 265                                                                                           přijat

3. kolo přijímacího řízení do prvních ročníků 2020/2021

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů vzdělávání

přihlášky ke studiu je nutné podat průběžně do 25. června 2020

 

Učební obory – (tříleté denní)

Přijímací zkoušky se v těchto oborech nekonají.

Ve druhém kole přijímacího řízení do 1. ročníku roku 2020/2021 se u uchazeče hodnotí:

výsledky v předchozím vzdělávání:

známky z chování a z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a literatura z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Bodové  hodnocení sledovaných předmětů

Chování

známka

1

2

3

0

0

body

5

0

0

0

0

Matematika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Fyzika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Český jazyk a literatura

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

 

Maximální počet bodů, které může uchazeč získat za sledované studijní výsledky ze  ZŠ : 100 bodů.

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání ve druhém kole je celkový zisk minimálně 15 bodů.

 

Obor                                                                            Počet volných míst

            26-51-H/01  Elektrikář                                                                                             

            26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud                                 

            23-52-H/01  Nástrojař                                                   0         

            23-56-H/01  Obráběč kovů                                          0

            23-55-H/02  Karosář                                                       0                                 

            23-51-H/01  Strojní mechanik                                     0

                     ——————————————————————————–

 

Nástavbové studium – dálkové (tříleté)

Podmínkou pro zařazení uchazeče k přijímacímu řízení je doložení výučního listu, který  odpovídá danému oboru nástavbového vzdělávání.

 

 

Obor                                                                            Počet volných míst       

    26-41-L/52 Provozní elektrotechnika                                         

    23-43-L/51 Provozní technika                                               5

 

U žáků, kteří se v 1. kole přijímacího řízení zúčastnili centrálně zadávaných testů z českého jazyka a matematiky bude využito získaného bodové hodnocení z těchto testů. Uchazeči, kteří v prvním kole centrálně zadávaný test nepsali, budou psát školní verzi testu z ČJ, M a Fy (na základě pozvání) na adrese školy v ulici Kumburská 846, Nová Paka. Z testu je možné získat maximální počet 100 bodů (ČJ – 40 bodů, M – 40 bodů a Fy – 20 bodů). Časový limit konání testu je 60 minut.

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je celkový zisk minimálně 10 bodů.

                        ————————————————————————————

Jednoleté zkrácené studium – (denní)

Studium je určeno pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.

Obor                                                                            Počet volných míst

            26-51-H/01  Elektrikář                                                   1                                      

            26-51-H/02  Elektrikář – silnoproud                          2                     

            23-52-H/01  Nástrojař                                                    0     nebude otevřen

            23-56-H/01  Obráběč kovů                                           0    nebude otevřen

                        ————————————————————————————

 

Čtyřleté studium s maturitní zkouškou (denní)

Ve druhém kole přijímacího řízení do 1. ročníku roku 2020/2021 se u uchazeče hodnotí:

výsledky v předchozím vzdělávání:

známky z chování a z předmětů matematika, fyzika, český jazyk a literatura z 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku.

Bodové  hodnocení sledovaných předmětů

Chování

známka

1

2

3

0

0

body

5

0

0

0

0

Matematika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Fyzika

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

Český jazyk a literatura

známka

1

2

3

4

5

body

15

12

7

3

0

 

Maximální počet bodů, které může uchazeč získat za sledované studijní výsledky ze  ZŠ : 100 bodů.

Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z  2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ je do celkového výsledku počítáno s váhou 40 %.

U žáků, kteří se v 1. kole přijímacího řízení zúčastnili centrálně zadávaných testů z českého jazyka a matematiky bude využito získaného bodové hodnocení z těchto testů. Bodové hodnocení výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka má v celkovém výsledku přijímacího řízení váhu 60 %.

 

Podmínkou pro přijetí ke vzdělávání je celkový zisk minimálně 30 bodů.

 

Uchazeči, kteří v prvním kole centrálně zadávaný test nepsali, budou psát školní verzi testu z ČJ, M a Fy (na základě pozvání) na adrese školy v ulici Kumburská 846, Nová Paka. Z testu je možné získat maximální počet 100 bodů (ČJ – 40 bodů, M – 40 bodů a Fy – 20 bodů). Časový limit konání testu je 60 minut.

Obor                                                                                  Počet volných míst

            26-41-L/01  Mechanik elektrotechnik                             15

            23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení                          10

            —————————————————————————————————–                             

 

 

U všech oborů vzdělávání požadujeme lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.         

 

V Nové Pace dne 19. 6. 2020                                                                      Mgr. Zbyněk Hruška, v.r.

                                                                                                                                              ředitel

Výsledky přijímacího řízení

Zde naleznete výsledky přijímacího řízení dle jednotlivých oborů ve formátu PDF:

Z rozhodnutí ředitele!

Žáci postupových ročníků NENASTUPUJÍ od 8. 6. 2020 do 29. 6. 2020 k výuce do školy.

Výuka bude dokončena stávajícím vzdáleným způsobem.