GDPR – informace o zřízení žákovského účtu

1. Zřízení žákovského účtu

Škola má povinnost v případě potřeby (uzavření) být připravena na distanční způsob výuky viz metodika MŠMT (https://www.msmt.cz/msmt-vydalo-aktualizovany-manual). Za tímto účelem jsou k zajištění výuky využívány online nástroje. Škola zřizuje žákům školní účty, pomocí kterých se mohou přihlásit do elektronických systémů a služeb, které škola v rámci výuky využívá. Z hlediska efektivní komunikace a administrace jsou žákovské účty zřizovány ve tvaru jméno.příjmení@sssenp.cz. Účet je zřizován pod doménou školy, účty spravuje interní zaměstnanec školy. Online nástroje může škola využívat nejen v rámci distanční výuky, ale též pro podporu standardní prezenční výuky.

2. Účel zřízení účtu

Žákovské účty jsou zřizovány za účelem vzdělávání a slouží především pro:

 • komunikaci s pedagogy
 • hromadnou komunikaci v rámci třídy/učební skupiny
 • předávání učebních materiálů
 • zajištění online výuky
 • výukové aplikace

3. Přístup k  žákovskému účtu

V rámci žákovských účtů jsou osobní údaje zpřístupněny těmto okruhům osob:

 • pedagogové
 • žáci
 • další subjekty, které zajišťují služby či online nástroje pro dálkovou výuku
  • jedná se o poskytovatele platforem/aplikací, které jsou v rámci výuky využívány, a to pouze za účelem vzdělávání žáků
  • ochrana osobních údajů se řídí smluvními podmínkami daných poskytovatelů služeb – škola volí pouze bezpečné online nástroje, kde se třetí strana zavazuje dodržovat podmínky Nařízení (GDPR)

4. Platforma

Google (škola využívá)

Škola využívá služeb G Suite, jejichž provozovatelem je Google. Služby v rámci G Suite jsou žákům poskytovány zdarma a hlásí se do nich tímto jedním zřízeným žákovským účtem. Součástí služeb je vytvoření e-mailové adresy (Gmail), úložiště (Google Drive), možnost účastnit se dálkové výuky – videokonference (Google Meet), mohou využívat Dokumenty (textový editor, tabulkový editor, prezentace).

Microsoft Office 365 (škola nevyužívá)

Škola může využívat služby Microsoft Office 365, jejichž provozovatelem je Microsoft. Služby v rámci Office 365 jsou žákům poskytovány zdarma a hlásí se do nich tímto jedním zřízeným žákovským účtem. Součástí služeb je vytvoření e-mailové adresy (Outlook), dále je využíváno úložiště (OneDrive), videokonference (Teams), textový editor (Word), tabulkový editor (Excel), prezentace (PowerPoint).

5. Existence účtu

Účet je zřízen po celou dobu školní docházky žáka a k jeho výmazu dochází až po ukončení studia. Vymazáním školního účtu dojde ke ztrátě všech dat v něm a ztrátě přístupu do aplikací, které byly přes příslušný účet registrovány.

6. Heslo

Ke každému účtu je přednastaveno přihlašovací heslo, které si může žák změnit (systém žáka vyzve ke změně). Doporučujeme volit silné heslo:

 • mělo být dostatečně dlouhé (min. 8 znaků), složité a přitom snadno zapamatovatelné,
 • mělo by obsahovat velká a malá písmena, čísla a speciální znaky,
 • nemělo by obsahovat slovo, které lze nalézt ve slovníku,
 • nemělo by být stejné jako Vaše uživatelské jméno,
 • nemělo by mít logický vztah k uživateli (přezdívka, adresa, rodné číslo apod.)
 • nemělo by obsahovat opakující se znaky a posloupnosti.

7. Oprávnění zřizovat žákovské účty

Žákovské e-maily ve tvaru jméno.příjmení@sssenp.cz jsou zřizovány na základě uděleného souhlasu žákem starším 15 let nebo zákonným zástupcem (v případě žáka mladšího 15 let).