Přijímání cizinců a uchazečů z Ukrajiny

Přijímání uchazečů z Ukrajiny řeší opatření obecné povahy č. j. MSMT-26560/2023-1 (účinné od 31. 10. 2023) a § 20 odst. 4 školského zákona

Přijímací zkouška z ČJ  se promíjí na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání. Znalost ČJ se prověří rozhovorem.

Uchazeč musí doložit doklad o dočasné ochraně společně s žádostí.

Ústní ověření znalostí se skládá ze tří částí:

1) Řízeného pohovoru – uchazeč se představí a odpovídá na otevřené otázky;

2) Čtení textu s porozuměním – uchazeč odpoví na otázky k textu;

3) Popis obrázku.

  • Přijímací zkouška z Matematiky: uchazeč má právo ji konat v ukrajinském jazyce pouze na základě žádosti, která musí být připojena k přihlášce.

Další informace ohledně přijímacího řízení jsou uvedeny v záložce Průběh přijímacího řízení.

 

Kritéria hodnocení ověření znalostí českého jazyka pro účely přijímacího řízení na SŠSE Nová Paka

Přijímání uchazečů ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jednotné přijímací zkoušky pro přijetí jsou povinné pro žáky, kteří se již vzdělávali v české základní škole. Ti musí splnit didaktický test z matematiky a také didaktický test z českého jazyka. Odpuštění zkoušky z ČJL je podle školského zákona (§ 20, odst. 4) možné pouze pro žáky, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky. Uchazeč-cizinec, který absolvoval základní vzdělání na zahraniční škole a na české škole ještě vůbec nestudoval, může písemně požádat vedení školy o prominutí písemné zkoušky z českého jazyka. V přijímacím řízení uchazeč skládá přijímací zkoušku formou jednotných testů pouze z matematiky. Znalost českého jazyka se u těchto žáků ověřuje ústní zkouškou.

Ověření znalosti českého jazyka na SŠSE Nová Paka

Struktura ústní zkoušky je plně v kompetenci ředitele školy. Úroveň znalosti českého jazyka ověřuje na SŠSE Kumburská 846, Nová Paka tříčlenná komise ve složení: učitel českého jazyka jako hlavní zkoušející, učitel hovořící ukrajinským jazykem a ředitel školy. Uchazeč není nikdy zkoušen z učiva českého jazyka podle Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku na střední školy v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou. Smyslem ústní zkoušky je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka, které jsou výchozím předpokladem pro zvládnutí čtyřletého maturitního studia. Zájemci o přijetí musí mít ukončené základní vzdělávání nebo splněnou povinnou školní docházku. Do výsledného pořadí ostatních uchazečů hodnocených na základě všech kritérií se zařazuje na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů podle odstavce 3.(§ 26 odst. 4 vyhlášky č. 422/2023, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

 

Tři části ověření

Testování probíhá v klidné a přátelské atmosféře. Celá ústní zkouška je vedena výhradně v českém jazyce. Předpokládá se, že cizinec rozumí jednoduchým instrukcím a pokynům zkoušejících. Hlavní zkoušející mluví přiměřeně rychle, klidně, srozumitelně, zřetelně. Používá krátké, jednoduché věty a jasné instrukce.

Ústní zkouška se skládá ze tří částí:
1. řízeného pohovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky;
2. čtení s porozuměním – po přečtení odpoví uchazeč na otázky k textu;
3. popisu obrázku s využitím dané slovní zásoby.

Ústní zkouška se hodnotí za každou část jednotlivě: uspěl/neuspěl. Pro splnění podmínky přijetí musí uchazeč uspět ze všech třech částí zkoušky.

  1. řízený pohovor

Nejprve se komise zkoušejících představí. Hlavní zkoušející požádá žáka, aby se také představil. Očekává se, že žák ovládá základní společenské fráze, umí pozdravit, poděkovat a dokáže se představit celým jménem. Dále by měl sdělit svůj věk, bydliště a také pohovořit o svém dosavadním vzdělávání. Během pohovoru uchazeč reaguje na otevřené otázky z 5 okruhů, které souvisí s jeho životem a se studiem. Měl by za použití jednoduchých vět reagovat na obvyklá konverzační témata, zvládne mluvit o své rodině, o domově, odpovídá na otázky o škole a svém volném čase a má představu o životě v České republice. Zmíní také svou motivaci ke studiu na SŠSE Nová Paka.

  1. čtení s porozuměním

Uchazeč nejdříve hlasitě přečte krátký článek v češtině a promyslí odpovědi na 5 otázek, které jsou uvedeny pod textem a s textem souvisí. Předpokládáme, že rozpozná běžná slova a fráze a dokáže najít základní informace v článku. Případně by měl dokázat ve známém kontextu odhadnout význam neznámých slov.

  1. popis obrázku s využitím dané slovní zásoby

Uchazeč za pomocí deseti slov z nabídky, která si vybere pod zadáním, popíše obrázek, ilustraci nebo fotografii zachycující běžnou denní situaci. Hodnotí se, zda popis odpovídá obrázku a srozumitelnost vět. Případné chyby by neměly bránit porozumění.

 

V Nové Pace 30. 1. 2024                                            Mgr. Pavel Augustin, v. r.

                                                                                             ředitel školy