Pokyny pro zpracování ročníkové práce

pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik (Platné od školního roku 2015/16)

Organizační pokyny

Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce září navrhnou téma své práce a návrh zkonzultují s vyučujícím příslušného odborného předmětu a odborného výcviku. Zvolené téma odevzdají do 25. 10. daného školního roku prostřednictvím třídního učitele řediteli školy. Těm žákům, kteří si v daném termínu žádné téma nezvolili, přidělí téma ředitel školy.

Ředitel školy k 16. 11. daného školního roku předá žákům zadání schválených témat a přidělí každé práci dvojici konzultantů (vyučujícího příslušného odborného předmětu a jednoho učitele odborného výcviku).

Žáci svou práci minimálně třikrát konzultují se svými konzultanty:

  1. termín – do 15. 12.
  2. termín – do 15. 1.
  3. termín – do 15. 3.

Práci žáci odevzdají učiteli odborného výcviku ve dvou vyhotoveních v kroužkové vazbě a zároveň dvakrát v elektronické podobě. Elektronická podoba bude obsahovat práci ve formátu PDF + DOC nebo DOCX, kompletní technickou dokumentaci včetně návrhu plošného spoje ve formátu SCH a BRD, případně výstupních souborů jiného návrhového programu (např. SPRINT LAYOUT…), výpis programu atd.

Termín odevzdání je do 15. 5. daného školního roku.

Zde najdete metodické pokyny pro zadání a tvorbu ročníkové práce.