Pokyny pro zpracování ročníkové práce

1  Organizační pokyny

 

Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce září navrhnou téma své práce a návrh zkonzultují s vyučujícím příslušného odborného předmětu a odborného výcviku. Zvolené téma odevzdají do 31. 10. daného školního roku prostřednictvím třídního učitele řediteli školy. Těm žákům, kteří si v daném termínu žádné téma nezvolili, přidělí téma ředitel školy.

Ředitel školy k 20. 11. daného školního roku předá žákům zadání schválených témat a přidělí každé práci dvojici konzultantů (vyučujícího příslušného odborného předmětu a jednoho učitele odborného výcviku).

Žáci svou práci minimálně třikrát konzultují se svými konzultanty:

  1. termín – do 15. 12.
  2. termín – do 15. 1.
  3. termín – do 15. 3.

Práci žáci odevzdají třídnímu učiteli v jednom vyhotovení v listinné podobě (možný je oboustranný tisk) v sepnuté vazbě a v elektronické podobě ve formátu pdf prostřednictvím školního e-mailu.

Termín odevzdání je 5. 5. daného školního roku.

Zde najdete metodické pokyny pro zadání a tvorbu ročníkové práce.