Přijímací zkoušky nanečisto!

Přijímací zkoušky nanečisto

Výsledek přijímacích zkoušek (PZ) nanečisto nemá žádný vliv na hodnocení žáka u skutečných přijímacích zkoušek. Jejich cílem je seznámení uchazečů s novým prostředím a s formou testů.

Testy PZ nanečisto budou obsahovat obdobné úlohy jako jednotné testy organizované Cermatem.

Termín

Čtvrtek 2. 2. 2023

Místo konání 

Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Kumburská 846, Nová Paka nebo Krkonošská 265 , Vrchlabí

Čas

8.00 prezence v jednotlivých třídách, 8.15 zahájení zkoušek.

Přihláška

Zašlete e-mailem, kde jako předmět vyplňte – přihláška k přijímacím zkouškám nanečisto. Do e-mailu zapište jméno žáka, příjmení, bydliště, školu, kterou navštěvuje, a zvolené místo konání PZ nanečisto. E-mail zašlete na adresu sssenp@sssenp.cz. Přihlášky budou přijímány do 20. 1. 2023.

Pomůcky

Žáci si ke zkouškám přinesou 2 propisovací tužky s modrou či černou náplní, obyčejnou tužku a rýsovací potřeby.

 

Žáci mají zakázáno používat během zkoušky jakékoli další pomůcky.

Při PZ nanečisto budeme postupovat podle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkajících se jednotné zkoušky pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou tak, aby zkouška nanečisto umožnila uchazečům vyzkoušet, jak bude probíhat skutečná jednotná zkouška.

PZ nanečisto a tedy ani jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou na webových stránkách https://cermat.cz/.

Test z českého jazyka a literatury

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomických úloh. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání testu je stanoven na 60 minut

 

Test z matematiky a jejích aplikací

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. V některých otevřených úlohách (nevyjímaje úlohy z konstrukční geometrie) je požadován a hodnocen i postup řešení. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), svazky dichotomických úloh, případně přiřazovací úlohy. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání testu je stanoven na 70 minut

Pravidla společná pro oba testy (ČJL a M)

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebude pro PZ nanečisto připraveno modifikované zadání. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh.

Odlišnosti PZ nanečisto od skutečných přijímacích zkoušek

Žáci vyřeší 2 testy a pouze součet získaných bodů z těchto dvou testů určí výsledné pořadí. U skutečných PZ se na celkovém výsledku podílí také hodnocení prospěchu na ZŠ. U skutečných PZ žák, pokud podá přihlášku ke studiu na dva obory/školy ukončené maturitní zkouškou, koná jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do výsledného hodnocení jednotné zkoušky se započítá lepší výsledek z dílčí zkoušky.

Pořadí účastníků PZ nanečisto bude zveřejněno na webových stránkách SŠSE nejpozději v úterý 7. února 2023. U ostré verze přijímacích zkoušek budou výsledky zveřejněny do 2 pracovních dnů od dodání výsledků jednotných testů škole Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Testové úlohy PZ nanečisto budou opravovat učitelé SŠSE. U skutečných PZ budou záznamové archy neprodleně po ukončení zkoušky skenovány a odeslány pomocí duplexního skeneru datového digitalizačního terminálu (DDT) do Centra. Uzavřené testové úlohy budou následně vyhodnocovány automaticky informačním systémem Centra podle klíče správných řešení. Otevřené testové úlohy budou vyhodnocovat Centrem určení hodnotitelé otevřených úloh (tzv. rateři) podle metodiky pro hodnotitele zpracované Centrem. Hodnocení bude probíhat anonymně, elektronicky přes webové rozhraní. Každou úlohu budou hodnotit nezávisle dva rateři. V případě neshody raterů rozhoduje o hodnocení vedoucí hodnotitel (superrater).

Při PZ nanečisto budeme postupovat podle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy týkajících se jednotné zkoušky pro obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou tak, aby zkouška nanečisto umožnila uchazečům vyzkoušet, jak bude probíhat skutečná jednotná zkouška.

PZ nanečisto a tedy ani jednotné přijímací testy nebudou obsahovat nic, co by bylo nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Specifikace požadavků k jednotlivým testům jsou součástí tzv. Bližších podrobností k organizaci jednotné přijímací zkoušky a jsou na webových stránkách https://cermat.cz/.

Test z českého jazyka a literatury

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi ze 4 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), úlohy přiřazovací, uspořádací a svazky dichotomických úloh. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání testu je stanoven na 60 minut

Test z matematiky a jejích aplikací

V testu jsou zastoupeny úlohy uzavřené i otevřené. V některých otevřených úlohách (nevyjímaje úlohy z konstrukční geometrie) je požadován a hodnocen i postup řešení. Uzavřené úlohy tvoří úlohy s výběrem odpovědi z 5 alternativ (tzv. úlohy multiple-choice), svazky dichotomických úloh, případně přiřazovací úlohy. Celkový maximální počet bodů je 50. Časový limit konání testu je stanoven na 70 minut

Pravidla společná pro oba testy (ČJL a M)

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebude pro PZ nanečisto připraveno modifikované zadání. Před konáním testu proběhne administrace v délce 15 min určená k poskytnutí základních informací uchazečům a rozdání testů. Po ukončení testu se předpokládá závěrečná administrace v délce 10 min na vybrání záznamových archů s odpověďmi uchazečů.

Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh.

Odlišnosti PZ nanečisto od skutečných přijímacích zkoušek

Žáci vyřeší 2 testy a pouze součet získaných bodů z těchto dvou testů určí výsledné pořadí. U skutečných PZ se na celkovém výsledku podílí také hodnocení prospěchu na ZŠ. U skutečných PZ žák, pokud podá přihlášku ke studiu na dva obory/školy ukončené maturitní zkouškou, koná jednotnou zkoušku ve dvou termínech, přičemž do výsledného hodnocení jednotné zkoušky se započítá lepší výsledek z dílčí zkoušky.

Pořadí účastníků PZ nanečisto bude zveřejněno na webových stránkách SŠSE nejpozději ve čtvrtek 20. února 2020. U ostré verze přijímacích zkoušek budou výsledky zveřejněny do 2 pracovních dnů od dodání výsledků jednotných testů škole Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Testové úlohy PZ nanečisto budou opravovat učitelé SŠSE. U skutečných PZ budou záznamové archy neprodleně po ukončení zkoušky skenovány a odeslány pomocí duplexního skeneru datového digitalizačního terminálu (DDT) do Centra. Uzavřené testové úlohy budou následně vyhodnocovány automaticky informačním systémem Centra podle klíče správných řešení. Otevřené testové úlohy budou vyhodnocovat Centrem určení hodnotitelé otevřených úloh (tzv. rateři) podle metodiky pro hodnotitele zpracované Centrem. Hodnocení bude probíhat anonymně, elektronicky přes webové rozhraní. Každou úlohu budou hodnotit nezávisle dva rateři. V případě neshody raterů rozhoduje o hodnocení vedoucí hodnotitel (superrater).